Algemene voorwaarden Danskamp

Algemene voorwaarden
Danskamp! 2021

Danskamp vindt plaats in de accommodatie de Wetteling in Venray van vrijdag 23 t/m zondag 25 juli. Danskamp! is een samenwerkingsproject tussen Dansschool Hilvarenbeek, Danshuis Venray, Danshuis Well en Dansstudio 49. Dansschool Hilvarenbeek is onder leiding van Meike Roberts, Danshuis Venray en Danshuis Well is onder leiding van Myrna van Rens en Dansstudio 49 is onder leiding van Karin Groenen.

Algemene regels 
1. Bezoekers dienen zich gedurende hun verblijf tijdens danskamp te houden aan de huisregels. Indien men zich daar niet aan houdt, kan tot verwijdering worden overgegaan.
2. De organisatie van danskamp kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig lichamelijk letsel, schade of vermissing van eigendommen ondervonden tijdens het gehele kamp of op heen- en terugweg. Gedupeerde(n) van diefstal dienen zelf aangifte te doen bij de politie.
3. De organisatie van danskamp mag foto’s en video-opnamen van danskamp gebruiken voor promotie doeleinden. Door het accepteren van het toestemmingsformulier van het privacybeleid gaat u akkoord met het eventueel gebruiken van de foto/video, tenzij schriftelijk aangegeven hier bezwaar tegen te maken. Eventueel bezwaar kunt u mailen naar Meike of Karin of u vermeld het op het formulier.

Inschrijven 
1. Inschrijving gebeurt door het volledig invullen en ondertekenen van het inschrijfformulier.
2. Voor minderjarige deelnemers dient het inschrijfformulier te worden ondertekend door een ouder of voogd.
3. De deelnemer verbindt zich voor het driedaagse danskamp. Na betaling is restitutie van geld niet mogelijk, behalve bij ziekte, ongeval of medische oorzaak met gegronde redenen. Dit altijd in overleg met Karin en Meike. Afhankelijk van het tijdstip van bekendmaking, wordt bepaald hoeveel geld teruggegeven kan worden.
Wanneer de deelnemer het danskamp eerder verlaat door wat voor een reden dan ook, kan er geen restitutie van het lesgeld plaats vinden.

Betaling
1. Het verschuldigde geld dient u binnen twee weken na ontvangst van de factuur te betalen. De betalingsinstructies staan vermeld op de factuur.
2. Alle door de organisatie van danskamp te maken kosten voor inning van achterstallige lesgelden, geen uitgezonderd, zijn voor rekening van de deelnemer.

Voor vragen of onduidelijkheden kunt u contact opnemen via de mail.

Karin Groenen: info@dansstudiogennep.nl
Meike Roberts: meike@dansschoolhilvarenbeek.nl
Myrna van Rens: info@danshuisvenray.nl

Privacyverklaring
Danskamp 2021

De organisatie van Danskamp, gevestigd aan Goordijk 32 5081 WD Hilvarenbeek, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
www.dansschoolhilvarenbeek.com
meike@dansschoolhilvarenbeek.nl
Goordijk 32, 5081 WD, Hilvarenbeek
06 34 29 36 29

Persoonsgegevens die wij verwerken
De organisatie van Danskamp verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
De organisatie van Danskamp verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of informatiemail
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Geautomatiseerde besluitvorming
De organisatie van Danskamp neemt niet, op basis van geautomatiseerde verwerkingen, besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van de organisatie van Danskamp) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
De organisatie van Danskamp bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
De organisatie van Danskamp verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
De organisatie van Danskamp gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door De organisatie van Danskamp en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar meike@dansschoolhilvarenbeek.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . De organisatie van Danskamp wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
De organisatie van Danskamp neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via meike@dansschoolhilvarenbeek.nl.

Gebruik foto- en videomateriaal
De organisatie van Danskamp publiceert foto- en videomateriaal ter promotie, op onder andere de website, Facebook en Instagram van de 4 bovengenoemde dansscholen.

De dans en balletstudio in Gennep