Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden
Dansseizoen 2022-2023

Dansseizoen
1. Het dansseizoen bestaat uit 36 lessen, activiteiten hierbij meegerekend.
2. In het dansseizoen worden diverse activiteiten georganiseerd. Deze vindt u terug op de website. Lestijden en dagen kunnen dan afwijken van het reguliere lesrooster.
3. Danscursussen vinden alleen doorgang bij voldoende deelname.

Algemene regels
1. Bezoekers dienen zich gedurende hun verblijf in de dansschool te houden aan de huisregels. Deze staan vermeld op de website van Dansstudio Gennep. Indien men zich daar niet aan houdt, kan tot verwijdering worden overgegaan.
2. Dansstudio Gennep kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig lichamelijk letsel, schade of vermissing van eigendommen ondervonden tijdens de lessen, optredens, of op heen- en terugweg. Gedupeerde(n) van diefstal dienen zelf aangifte te doen bij de politie. Dansstudio 49 stelt het zeer op prijs wanneer diefstal wordt gemeld, zodat gepaste actie ondernomen kan worden.
3. Het is niet toegestaan zonder overleg het lesmateriaal van de docent te gebruiken voor optredens elders.
4. Dansstudio Gennep behoudt het recht om 1 les per cursus uit te laten vallen in geval van overmacht. Dansstudio Gennep zal te allen tijde proberen te zorgen voor geschikte vervanging.
5. Dansstudio Gennep hanteert kledingvoorschriften, deze zijn verplicht.
Kledingvoorschriften staan vermeld op de website.
6. Dansstudio Gennep mag foto’s en video-opnamen van lessen en activiteiten gebruiken voor promotie doeleinden als u hier toestemming voor geeft. Goedkeuring hiervoor kan gegeven worden via het inschrijfformulier.

In- en uitschrijven
1. Inschrijving gebeurt door het volledig invullen en ondertekenen van het inschrijfformulier. Je inschrijving is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
2. Voor minderjarige cursisten dient het inschrijfformulier te worden ondertekend door een ouder of voogd.
3. Bij inschrijving na 4 lessen van de start van de cursusperiode, wordt het lesgeld naar rato berekend. D.w.z. de weken voorafgaand aan de inschrijving worden in mindering gebracht op het lesgeven van de lopende cursusperiode.
4. Het volgen van een gratis proefles is mogelijk. Deze is aan te vragen op de website van Dansstudio Gennep.
5. Bij inschrijving wordt eenmalig €10,- inschrijfkosten gerekend.
6. De dansschool dient zo spoedig mogelijk op de hoogte te worden gesteld van eventuele wijziging van contactgegevens.
7. Bij ondertekening van het inschrijfformulier stem je ieder seizoen opnieuw in met de voorwaarden en de (mogelijk) jaarlijkse aanpassingen daarop.
8. Dansstudio Gennep acht zich gerechtigd om de algemene voorwaarden naar redelijkheid te wijzigen en gewijzigde voorwaarden, na schriftelijk overleg met meerderjarige, ouders of voogd, van toepassing te verklaren op huidige overeenkomsten.
9. Inschrijving geldt voor de duur van één jaar. Bij tussentijdse beëindiging van de lessen blijft lesgeld verschuldigd over de rest van het cursusjaar.

Betaling
1. Betaling loopt via automatische incasso. U kunt aangeven of u in 1 of 2 termijnen wilt betalen.
2. Alle door Dansstudio Gennep te maken kosten voor inning van achterstallige lesgelden, geen uitgezonderd, zijn voor rekening van de cursist.

Voor informatie over aanmeldingen, administratieve en informatieve vragen kunt u telefonisch of via de mail contact opnemen met Karin. Tussen en tijdens de lessen is hiervoor geen gelegenheid, om de volledige lestijd te behouden. Hiervoor graag uw begrip en medewerking.

De dans en balletstudio in Gennep